Менежментийн тогтолцооны дотоод аудитор

2 өдөр   |   Гэрчилгээтэй   |   580,000

Дэлгэрэнгүй ХӨТӨЛБӨР, БРОШУР ТАТАХ энд дарна уу.

JLB Австралийн олон улсын байгууллагын гэрчилгээ авах боломжтой.

ISO19011:2018 Менежментийн тогтолцоонд аудит хийх зааврын хүрээнд энэхүү сургалт явагдана.

Сургалтын зорилго нь тухайн байгууллагын бий болгосон менежментийн тогтолцооны стандарт/9001,45001,14001,22000, 27001 гэх мэт/-д нийцэх нийцлийг хангах, тогтолцооны үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх дотоод аудиторуудыг мэргэшүүлэх, тэдэнд дотоод аудитыг үр дүнтэй явуулах мэдлэг чадварыг олгох явдал юм.

 

 1. Аудитын суурь

  • ISO 19011:2018 Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар 
  • Удирдлагын тогтолцооны аудит
  • Аудитын зарчим
  • Удирдлагын тогтолцоо
     
 2. Аудитын хөтөлбөр

  • Дээд шатны удирдлагын үүрэг
  • Аудитын гол анхаарах зүйлүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт тусгагдах зүйлс
  • Аудитын үйл ажиллагааны үе шатууд
  • Аудитын хөтөлбөр боловсруулахад анхаарах зүйл
  • Аудитын зорилго ба чиглэх бай
  • Аудитын үйл ажиллагаа явуулахад тулгарах эрсдэлүүд, ашиглах боломжууд
  • Аудиторын үүрэг
  • Аудитын шалгуур ба арга хэрэгсэл
  • Аудитын арга
  • Аудитын багийн гишүүдийн сонголт
  • Аудитын баримт бичгүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт мониторинг хийх

 3. Аудитын үйл ажиллагаа

  • Аудитын журамд тусгах асуудлууд
  • Аудитын эхлэл
  • Аудитын бэлтгэл
  • Аудитын гүйцэтгэл
  • Аудитын тайлагнал
  • Аудитын дуусгах шат
  • Аудитын мөрөөр авах арга хэмжээ
  • Аудитыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 4. Аудиторын ур чадвар

  1. Аудиторт тавих шаардлага ба шалгуур
  2. Аудиторыг үнэлэх үйл ажиллагаа
  3. Аудитор хүнд байх ёстой зан чанарууд
  4. Аудитын багийн ахлагчийн үүрэг мэдлэг ур чадвар
   •  

 • Байгууллагын менежментийн тогтолцоонд ISO 9001 стандартад заасан шалгуурын дагуу аудитыг чадварлаг гүйцэтгэх чадварыг эзэмшинэ.
 • Аудитын үйл ажиллгааг хэрхэн явуулах арга зүйд суралцана.

 • Танхимын сургалт
 • Тараах материал
 • Бодит кэйс
 • Дасгал ажил
 • Тест
 • Асуулт хариулт
 • Даалгавар хэлэлцүүлэг

 • Аудит хийх арга техникт суралцана.
 • Байгууллагын дундаас дээш шатны удирдах ажилтан
 • Инженер, менежер, мэргэжилтэн
 • ISO олон улсын удирдлагын тогтолцооны стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагад тогтолцооны аудит хийгдэхээр зорьж буй хэн бүхэнд тохиромжтой.