Стратеги төлөвлөлтийн сургалт /дунд шат

2 өдөр   |   Гэрчилгээтэй   |   640,000

Стратегигүй байна гэдэг нь хязгааргүй далайд сэлүүргүй завьтай аялахтай адил.

Стратегитай байснаар урт хугацаанд өрсөлдөх чадвар сайжирч, зах зээлд эзлэх байр суурь нэмэгдэж, өрсөлдөгч компаниудаас хэд дахин хүчин чадал сайжирсан байдаг.

Энэхүү 2 өдрийн практик семинараар алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилго, стратеги болон түүнийг тодорхойлох шинжилгээний аргууд, үлгэрчилсэн загваруудыг хэрэглэж сурна.

Мөн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг хангах гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг тодорхой болгож авна. 

2 өдрийн практик семинарыг олон салбарын тэргүүлэгч байгууллагуудад энэ чиглэлээр практик семинар болон хэрэгжүүлэлтийн зөвлөгөө өгч байсан стратегийн эксперт орох болно.

2 ӨДРИЙН СТРАТЕГИ ТОДОРХОЙЛОХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Өдөр 1.  Сэдэв:

 • Training (BSC) & Define vision, mission & objectives and Analysis
 • BSC –KPI стратегийн сургалт, Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилго тодорхойлох, Шинжилгээ хийх

 

09:00-13:00 цаг

 • Эрхэм зорилго, богино, дунд, урт хугацааны зорилгууд тодорхойлох
 • СANVAS шинжилгээ
 • Porter шинжилгээ
 •  

14:00-17:00 цаг

 • Bottleneck шинжилгээ хийх ба Benchmarking харьцуулалт, SWOT шинжилгээ

 

Өдөр 2. Сэдэв:

 • Define Rough strategy, review, develop strategy, KPI
 • CROSS SWOT урьдчилсан стратеги тодорхойлно.
 • Стратегийн үнэлгээнд зориулж материал бэлдэх.

 

09:00-13:00 цаг

 • Санхүү, маркетинг ба борлуулалт, үйл ажиллагаа, сургалт хөгжил ба IT гэсэн байр сууриар стратегиа тодорхойлно.
 •  

14:00-17:00 цаг

 • Стратегиудыг газар нэгжүүдэд хуваарилж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргана. Стратегиудыг үнэлэх KPI тодорхойлно
 •  

 • Байгууллагын удирдах ажилтан, менежер, ажилтнуудын хооронд байгууллагаа хөгжүүлэх хамтын дотоод хөдөлгөх хүчийг бий болгох, хамт олны ажлын уялдаа холбоо сайжирна.
 •  
 • Өөрийн байгууллага дээр стратеги тодорхойлж сурна.
 •  
 • Өөрийн байгууллагын менежер, мэргэжилтэн, захирлуудын идэвхтэй оролцуулах семинарын аргаар байгууллагын бодит мэдээлэлд богино хугацаанд дүн шинжилгээ хийж сурна.
 •  
 • Олон улсад хэрэглэгддэг байгууллагын стратеги тодорхойлдог арга хэрэгслүүдийг өөрийн дата мэдээлэлд ашиглаж дүн шинжилгээ хийж сурах, гарсан үр дүнгээр стратеги тодорхой болно.
 •  
 • ISO олон улсын менежмент тогтолцооны стандартуудыг нэвтрүүлэхэд хялбар болно. Стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагуудын төлөвлөлтийг оновчтой болгож сайжруулна.

 • Тахимын сургалт
 • Загвар файлууд
 • Бодит жишээ кэйсүүд 
 • Сургалтын гарын авлага материалууд

 • Бизнес хөгжил стратеги хариуцсан менежер, мэргэжилтнүүд
 • Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид
 • Дундаас дээш шатны удирдлага, менежерүүд