ISO 9001 Хэрэгжүүлэлтийн хөтөлбөр

14 долоо хоног 20 модуль 152 цаг   |   Гэрчилгээтэй   |   8,200,000

ISO9001:2015 СТАНДАРТ БА СТРАТЕГИ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО:

Менежмент үйл ажиллагааг сайжруулах замаар байгууллагын гүйцэтгэл, бүтээмж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах.

Арга хэлбэр:

 • ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх.
 • Байгууллагын стратегийг тодорхойлж гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг бий болгох.

Хөтөлбөрт хэн хамрагдах вэ?
Олон улстай хөл нийлүүлж байгууллагын үйл ажиллагаа, чанар, бүтээмжээ сайжруулахыг зорьж буй бүх байгууллагад хөтөлбөр нээлттэй.

Оролцогчид тавигдах шаардлага:
Хөтөлбөрт нэг байгууллагаас стандарт нэвтрүүлэх баг буюу тухайн байгууллагаас томилогдсон удирдах төвшний 3-4 хүн хамрагдана.

 

Оролцогч нь

 • Тухайн байгууллагын удирдах төвшний ажилтан байна. Эсвэл байгууллагын гол процесс үйл ажиллагааг хариуцдаг гол мэргэжилтэн, түлхүүр ажилтнууд байна.
 • Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд байгууллагадаа тогтвортой ажиллах.
 • Өгөгдсөн даалгавруудыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх.

Хөтөлбөрийн үнэ: 8.2 сая +НӨАТ    БРОШУР, ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

 

ХӨТӨЛБӨР

7 хоног бүрийн Баасан гарагт 9:00-16:00 цагт. Нийт 14 долоо хогийн 20 модуль 152 цагийн хөтөлбөр юм.

 

ISO стандартчиллын байгууллагаас гаргасан нийт 20.000 гаруй стандартаас хэрэгжилтээрээ тэргүүлдэг ТОП10 стандартын 1-т ISO 9001 стандарт ордог нь энэ стандартын ач холбогдлыг илтгэдэг.

ISO 9001 стандартыг дэлхий даяар 1.4 сая байгууллага нэвтрүүлснээс Монгол байгууллагын тоо 1000 хүрэхгүй байгаа ч тухайн салбартаа манлайлагч байгууллагуудын олонхи нь энэ стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байна. Мөн нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд энэхүү стандартыг нэвтрүүлсэн байхыг худалдан авагч талаас илүү шаарддаг болжээ.

ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог үр дүнтэй нэвтрүүлснээр байгууллагад олон давуу тал бий болдог. Үүнд:

 • Зах зээлээ тэлэх. Экспорт ба нийлүүлэгчийн шаардлага хангах.
 • Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны алдаа дутагдал, эрсдэлийг бууруулах. Тогтмол сайжруулалтыг бий болгох.
 • Хүнээс хэт хамаарсан бус процессоор удирддагддаг тогтолцоо бий болох.
 • Процессыг сайжруулах замаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өгөх.

Бидний зүгээс байгууллагын менежементийн чадавхийг дараагийн төвшинд гаргаж сайжруулдаг энэ стандартыг байгууллагын стратеги тодорхойлох, гүйцэтгэлийг хэмжих тогтолцоотой нэгтгэн хэрэгжүүлж байгаагаараа онцлог бөгөөд байгууллагад бодит үр дүнг гаргахыг зорьж байна.

Жич: Хөтөлбөрт хамрагдсанаар хөтөлбөрийн үнийн дүүнгээс 50 хүртэл хувийг олон улсын байгууллагаар хөнгөлүүлэх боломж оролцогчдын тооноос хамаараад үүсэх юм.

Хөтөлбөрийн удирдамж: 14-н 7 хоногийн 20 удаагийн 152 цагийн сургалт, семинар орно. Хөтөлбөрт оролцогчдын ирц 100% хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80 хувиас дээш тохиолдолд  оролцогч байгууллагуудад дотоод аудиторуудыг бэлтгэж өгөх, дотоод аудитын хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргах болон дотоод аудитаа хийхэд нь нэмэлт зөвлөгөө өгнө.  Австралийн JLB, Канадын PECB олон улсын хувь хүний итгэмжлэл, байгууллагын баталгаажуулалтын байгууллагуудыг гэрчилгээ авах боломжтой.

Гол сэдэв

Ерөнхий хөтөлбөр

Хугацаа

Зөвлөх/багш

Week 1

ISO9001:2015 танилцуулга

1

ISO9001:2015 стандартын шаардлага танилцуулах сургалт, Чанарын философи

4/21/2023

Ж.Алтангэрэл

2

Стандартын 4.4-р бүлгийн сургалт семинар

Week 2

Процесс загварчлал

3

Процесс боловсруулалт

4/28/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 3

Стратеги тодорхойлох

4

Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилго тодорхойлох

5/4/2023

Г.Нямдорж

5

Шинжилгээ хийх

5/5/2023

Г.Нямдорж

6

Урьдчилсан стратеги тодорхойлох

5/6/2023

Г.Нямдорж

Week 4

 

KPI тодорхойлох

7

Стратеги матрикс тодорхойлох, стратеги тодорхойлж, хөгжүүлэх. 

5/11/2023

Г.Нямдорж

8

KPI тодорхойлох, Стратегиудыг газар нэгжүүдэд хуваарилж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах

5/12/2023

Г.Нямдорж

9

Стратегиудыг үнэлэх, Тайлан боловсруулах, тайлан тавих

5/13/2023

Г.Нямдорж

Week 5-6

Эрсдэлийн удирдлага

10

Стандартын 6.1-р бүлэг. Эрсдэлийн удирдлага

5/19/2023

Ж.Алтангэрэл

11

Байгууллагууд 4-с 6-р бүлгийн хүрээнд хийсэн ажлаар тайлан тавих

5/26/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 7

Нөөцийн удирдлага

12

Стандартын 7.1, 7.2, 7.3, 7.4-р бүлэг.

6/2/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 8

Баримт бичгийн удирдлага

13

Стандартын 7.5-р бүлэг. Баримтжуулсан мэдээллийн хяналт

6/9/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 9

Чанарын хяналт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

14

Стандартын 8.1-8.3 бүлэг. 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хяналт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

6/16/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 10

Худалдан авалт, үйл ажиллагаа, үл тохирлын удирдлага

15

Стандартын 8.4-8.7 бүлэг.

Худалдан авалт, үйлдвэрлэл, үл тохирлын удирдлага

6/23/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 11-12

Байнгын сайжруулалт ба бүтээмжийн хөтөлбөр

16

Байгууллагууд 7-с 9-р бүлгийн хүрээнд хийсэн ажлаар тайлан тавих

6/30/2023

Ж.Алтангэрэл

17

Стандартын 10-р бүлэг. Байнгын сайжруулалт

7/7/2023

Ж.Алтангэрэл

Week 13-14

Дотоод аудит

18

Дотоод аудиторын сургалт

7/21/2023

Ж.Алтангэрэл

19

Дотоод аудиторын сургалт

7/22/2023

Ж.Алтангэрэл

20

Тайлан хамгаалалт

7/28/2023

Ж.Алтангэрэл

Г.Нямдорж

ҮНЭ ЦЭНЭ

Байгууллагын менежментийн хувьд

 • Байгууллагад ISO 9001 ЧУТ -ны олон улсын стандарт нэвтэрнэ.
 • Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянаж сайжруулах оновчтой тогтолцоотой болно.
 • Түлхүүр ажилтнуудын менежментийн чадавх хөгжинө.
 • Байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар сайжирна.
 • Дотоод аудиторуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах.
 • Австралийн JLB, Канадын PECB олон улсын хувь хүний итгэмжлэл, байгууллагын баталгаажуулалтын байгууллагуудыг гэрчилгээ авах боломжтой.

Стратегийн хувьд

 • Байгууллагын удирдах ажилтан, менежер, ажилтнуудын хооронд байгууллагаа хөгжүүлэх хамтын дотоод хөдөлгөх хүчийг бий болгох, хамт олны ажлын уялдаа холбоо сайжирна.
 • Өөрийн байгууллагын менежер, мэргэжилтэн, захирлуудын идэвхтэй оролцуулах семинарын аргаар байгууллагын бодит мэдээлэлд богино хугацаанд дүн шинжилгээ хийж сурах.
 • Олон улсад хэрэглэгддэг байгууллагын стратеги тодорхойлдог арга хэрэгслүүдийг өөрийн дата мэдээлэлд ашиглаж дүн шинжилгээ хийж сурах, гарсан үр дүнгээр стратеги тодорхойлох.

ГОЛ ЗӨВЛӨХҮҮД

ISO 9001 стандартын зөвлөх Ж.Алтангэрэл

Удирдлагын тогтолцооны тэргүүлэх зэргийн аудитор /PECB Canada/ бөгөөд ISO 9001 стандартын зөвлөх.

30 гаруй байгууллагад ISO 9001 стандарт, эрсдэлийн удирдлага, процессын загварчлал, дотоод аудитын чиглэлээр сургалт зөвлөгөө өгсөн.

 

Стратеги, гүйцэтгэлийн үнэлгээний зөвлөх Г.Нямдорж

Салбар салбарын шилдэг 20 орчим байгууллагад стратеги, гүйцэтгэлийн үнэлгээний зөвлөгөө өгсөн.

Арга хэлбэр: ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх. Байгууллагын стратегийг тодорхойлж гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг бий болгох.

Хөтөлбөрт хэн хамрагдах вэ?
Олон улстай хөл нийлүүлж байгууллагын үйл ажиллагаа, чанар, бүтээмжээ сайжруулахыг зорьж буй бүх байгууллагад хөтөлбөр нээлттэй.

Оролцогчид тавигдах шаардлага:
Хөтөлбөрт нэг байгууллагаас стандарт нэвтрүүлэх баг буюу тухайн байгууллагаас томилогдсон удирдах төвшний 3-4 хүн хамрагдана.

 

Оролцогч нь

 • Тухайн байгууллагын удирдах төвшний ажилтан байна. Эсвэл байгууллагын гол процесс үйл ажиллагааг хариуцдаг гол мэргэжилтэн, түлхүүр ажилтнууд байна.
 • Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд байгууллагадаа тогтвортой ажиллах.
 • Өгөгдсөн даалгавруудыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх.

Жич: Танхим болон цахим сургалт зэрэг явагдах тул орон нутгийн байгууллагууд хамрагдах боломжтой, 100% цахимаар хамрагдах байгууллагын төлбөр 30% хөнгөлөгдөнө.