ISO14001:2015 стандартын дотоод аудиторын сургалт

16 цаг   |   Гэрчилгээтэй   |   480,000

Дотоод аудит хийх БАГ-ийн гишүүдийг ISO19011:2018  стандартад нийцүүлэн ISO14001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилт, үр нөлөөтэй байдалд дотоод аудит хийх, тайлагнахад хэрэгтэй мэдлэг, ур чадвар олгох

       Танилцуулга

 1. Сургалтын танилцуулга

       ISO19011:2018 стандартын дагуу аудит хийх арга зүй

 1. Модуль 1. ISO19011:2018 Стандартын танилцуулга
 2. Модуль 2. Нэр томъёо, тодорхойлолт
 3. Модуль 3. Аудитын зарчим
 4. Модуль 4. Аудитын хөтөлбөрийн удирдлага

        Дотоод аудитад ашиглах баримт бичгүүд

 1. Модуль 5. Аудитын баримт бичгийн бүрдэл
 2. Даалгавар: Дотоод аудитад ашиглах баримт бичгүүдтэй танилцах, өөрийн хэрэглээнд тохируулан өөрчилж авах

        ISO14001:2015 стандартын бүлгүүдэд аудит хийх нь

 1. Модуль 6: ISO 14001:2015 стандартын 4.1-10.3-р бүлгүүдэд аудит хийх шалгах хуудас: Аудитын шалгуурыг Асуулт болгон бэлтгэх
 2. Даалгавар гүйцэтгэх: Өөрийн байгууллагын БОУТ-нд аудит хийж, шалгах хуудас хөтлөх, тайлан бэлтгэх

        Төгсгөлийн шат

 1. Шалгалт

 1. Сургалтанд хамрагдаж дууссаны дараа суралцагч ISO19011:2018 Аудит хийх удирдамж стандартад нийцүүлэн БОУТ-ны дотоод аудитыг хийх, тогтолцооны хэрэгжилт, үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх арга зүйн мэдлэгтэй болно.

 Сургалтын хэлбэр

 1. Танхим ба онлайн
 2. Сурах зорилгын дүн шинжилгээ
 3. Сэтгэл ханамжийн судалгаа
 4. Шалгалт /тест/
 5. Гэрчилгээ олгоно
 6. Олон улсын  гэрчилгээ нэмэлт төлбөр төлөөд авч болох боломжтой
 7. Сургалтад хамрагдсан хүнд гарын авлага тараах материал олгоно.

 1. ISO14001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэж буй байгууллага
 2. БОУТ-ны дотоод аудитораар ажиллах сонирхолтой хүмүүс.