Эрсдэлийн удирдлага

4 цаг   |   Гэрчилгээтэй   |   240,000

Бизнесийн менежмент төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах үр ашигтай тогтолцоог бий болгох тухай байдаг бол эрсдэлийн менежмент нь байгууллага тавьсан зорилгодоо хүрэхэд тулгарч болох саад бэрхшээл, тэдгээрийн үр дагаврыг урьдаас таамаглаж бууруулах боломжийг эрэлхийлж хэрэгжүүлдгээрээ онцлог.  

Эрсдэлийг удирдахад юуны түрүүнд байгууллагын дотоод болон гадаад орчны зүгээс үүсч болох эрсдэлүүд юу байхыг илрүүлэхээс эхлээд олон ажлуудыг хийх болдог. Энэхүү сургалтаар эрсдэлийн удирдлагын гол элемент болох эрсдэлийн шинжилгээ болон мониторингийг хэрхэн оновчтой хэрэгжүүлжх талаар дэлгэрэнгүй мэдлэгийг олгох болно. 

 

Сургалт

 • Эрсдэлийг таньж мэдэх эрсдэлийн шинжилгээний аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Эрсдэлийн аппетит 
 • Эрсдэлийн хэмжилт мониторинг 
 • Эрсдэлд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт, тайлагналын харилцаа 

Workshop 

 • Тухайн байгууллагын бодит жишээ дээр суралцагчидтай хамтран ажиллах, чиглүүлэх.  

 

Хариуцсан ажил үүргийнхээ хүрээнд цаашлаад нийт байгууллагынхаа хэмжээнд эрсдэлүүдийг оновчтой тодорхойлж сурах. Ингэснээр эрсдэлийг бууруулах, хянах, удирдах боломжийг болж тогтоох чадамжийг эзэмшинэ. 

 

 • Танхим ба онлайн
 • Сурах зорилгын дүн шинжилгээ
 • Сэтгэл ханамжийн судалгаа
 • Шалгалт /тест/
 • Гэрчилгээ олгоно
 • Олон улсын  гэрчилгээ нэмэлт төлбөр төлөөд авч болох боломжтой
 • Сургалтад хамрагдсан хүнд гарын авлага тараах материал олгоно.

Хариуцсан ажил үүргийнхээ эрсдэлийг илрүүлж үр дүнтэй бууруулах, хянах тогтолцоог бий болгож хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хэн бүхэнд энэ сургалт нээлттэй.